Визнання недійсним та скасування державного акту на право власності на земельну ділянку

Ukrjurist.com.ua надає роз’яснення з приводу вирішення проблеми, яка в останні роки набула актуальності серед власників земельних ділянок, а саме: питання визнання недійсним державного акту на право власності на земельну ділянку.
Така проблема може виникати з різних причин, як-то: накладення земельних ділянок як в окремій частині, так і повністю; видача двох земельних актів на одну і ту ж земельну ділянку; видача державного акту на земельну ділянку, яка належить до природоохоронніх фондів тощо.

Визнання недійсним та скасування державного акту на право власності на земельну ділянку

Спочатку зупинимося на законодавстві, норми якого застосовуються при вирішенні данної проблеми.
Це законодавчі норми Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також норми Цивільного процесуального кодексу України.
Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Виникнення права власності на землю регулюється відповідно Земельним кодексом України.

По-перше, звертаємо увагу на дві редакції ст. 125 Земельного кодексу України – редакцію, що була чинна до 05.03.2009 та поточну редакцію, яка є чинною після 05.03.2009р. та на теперішній момент.
Згідно зі статтею 125 Земельного кодексу України (до 05.03.2009р.) право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації.
Згідно зі статтею 125 Земельного кодексу України в поточній редакції, яка набула чинності після 05.03.2009р., право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.
Відповідно до пункту «б» частини першої статті 12 ЗК України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу.
Державні акти на право приватної власності на землю видаються на підставі рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади.
Це передбачено статтями 116, 118 Земельного кодексу України – громадяни та юридичні особи набувають права власності або права користування земельними ділянками на підставі рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу.
Право приватної власності на землю захищається законом, як і будь-яке інше право власності. Виходячи з цього, власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків.
Земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, можуть бути передані у власність іншим особам, але лише за однією умови. І це чітко визначено у нормах законодавства України, а саме: у Земельному кодексі.
Яка саме це умова? Цитуємо Закон: земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом. Це передбачено ч. 5 ст. 116 Земельного кодексу України.
Також Земельним кодексом передбачено право власника земельної ділянки або землекористувача на захист його прав на землю і відшкодування збитків у разі порушення цих прав. За положеннями ст. 152 ЗК України власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків.
Яким чином може землевласник або землекористувач скористатися передбаченим правом на захист його прав і відшкодування завданих збитків у разі порушення цих прав?
Одним із засобів захистити свої права землевласника є судовий захист. Як скористатися судовим захистом, розглянемо у наступному розділі статті.

Як скасувати право власності на земельну ділянку

Право особи на звернення до суду передбачено Цивільним кодексом України, а саме ч. 1 ст. 16 ЦК України: Кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого особистого немайнового та майнового права та інтересу.
Відповідно до ст. 391 ЦК україни, власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.
Земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей вирішуються виключно судом (ч. 2, 5 ст. 158 Земельного кодексу України).
У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органу місцевого самоврядування спір вирішується у судовому порядку.
Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється в тому числі шляхом визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
В силу ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Правовий акт органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який не відповідає законові і порушує права власника, за позовом власника майна визнається судом незаконним та скасовується. Це положення визначено ч. 1 ст. 393 Цивільного кодексу України. Цією ж статтею встановлено, що власник майна, права якого порушені внаслідок видання правового акту органом державної влади або органом місцевого самоврядування, має право вимагати відновлення того становища, яке існувало до видання цього акту. У разі неможливості відновлення попереднього становища власник має право на відшкодування майнової та моральної шкоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 90 Земельного кодексу України, порушені права власників земельних ділянок підлягають відновленню в порядку, встановленому законом. Як вбачається із ст. 153 Земельного кодексу України, власник не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.
Відповідно до ч. 1 ст. 155 Земельного кодексу України, у разі видання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним.
Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав, а також у випадку, передбаченому підпунктом «а» пункту 2 частини шостої статті 37 цього Закону, до Державного реєстру прав вноситься запис про скасування державної реєстрації прав. Отже, набуття права власності на земельну ділянку, яка на законних підставах перебуває в постійному користуванні іншої особи, є прямим порушенням прав такої особи на належне користування землею.

Два державні акти на одну земельну ділянку

Непоодинокі випадки трапляються на практиці, коли місцевими органами влади приймається рішення щодо виділення земельної ділянки, яка вже перебуває у власності чи користуванні іншої особи, і про це вже було винесено рішення декілька років тому. Тобто виникає ситуація, коли дві таких земельні ділянки осіб повністю співпадають. При цьому і та, і інша особа мають державний акт на право власності на земельну ділянку, інколи особи мають навіть вже оформлені і кадастрові номери.
Єдиний вихід вирішення цього земельного спору – звертатися до суду з позовом про визнання недійсним державного акту на земельну ділянку, виданій іншій особі.
Визнати недійсним державний акт, виданій іншій особі, можливо лише у тому випадку, якщо позивачу вказана земельна ділянка була передана у власність раніше, ніж цій особі, яка буде відповідачем у судовій справі.
Крім цієї особи, відповідачем по справі буде місцевий орган, рішенням якого передана у власність особі земельна ділянка.
До якого конкретного суду необхідно звернутися з таким позовом? Тобто яка підсудність таких земельних спорів?
Щоб визначитися з підсудністю даної справи, необхідно звернутися до ст. ст. 27, 28 ЦПК України. Нормами Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим місцем її проживання або перебування; позови до юридичних осіб пред’являються в суд за їх місцезнаходженням згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Щодо вирішення питань підсудності, коли відповідачів декілька, то цей момент регулює п. 15 статті 28 ЦПК України: позови до кількох відповідачів які проживають або знаходяться в різних місцях, пред’являються за місцем проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.
Тобто, подаючи позов про визнання недійсним державного акту на земельну ділянку, можете вибирати до якого конкретного суду подати позовну заяву: за місцем проживання чи реєстрації власника земельної ділянки, яка співпадає з Вашою земельною ділянкою, або за місцезнаходженням органу, рішенням якого була передана у власність іншій особі земельна ділянка.

Аналіз судової практики

Пленум Верховного Суду України роз’яснив судам у п. 11 Постанови від 16 квітня 2004р. №7 «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» судам роз’яснено, що, розглядаючи позови про захист прав власників земельних ділянок і землекористувачів (про усунення перешкод у користуванні ними тощо), суд має перевіряти законність рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки іншій особі без вилучення (викупу) її в позивача в установленому порядку і за наявності для цього підстав ухвалювати рішення про його недійсність.
Відповідно до правової позиції Верховного суду України (Постанова від 22 травня 2013 року в справі №6-33цс13) державні акти на право власності на земельні ділянки є документами, що посвідчують право власності й видаються на підставі відповідних рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень.
У судових спорах щодо права власності на земельні ділянки, недійсними можуть визнаватися як рішення, на підставі яких видавалися державні акти, так і самі державні акти на право власності на землю.
Визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки є належним, законним та окремим способом поновлення порушених прав у судовому порядку.
Відповідно до правової позиції Верховного суду України (Постанова від 20 квітня 2016 року в справі №6-2824цс15) державні акти на право власності на земельні ділянки є документами, що посвідчують право власності й видаються на підставі відповідних рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, то у спорах, повязаних із правом власності на земельні ділянки, недійсними можуть визнаватися як зазначені рішення, на підставі яких видано відповідні державні акти, так і самі акти на право власності на земельні ділянки.

Чи можна скасувати приватизацію землі

У разі виникнення проблеми, яка пов’язана з наявністю земельної ділянки, на яку виданий земельний акт, та яка повністю співпадає із Вашою земельною ділянкою, єдиним шляхом вирішення такої проблеми є звернення до суду. Звертаємо увагу на нагадуємо — за умови, що рішення про передачу земельної ділянки Вам було прийняте раніше, ніж власнику іншої тотожної з вашою ділянки.
Позовна заява про скасування рішення органу, яким була передана у власність земельна ділянка, та визнання недійсним державного акту на право власності на земельну ділянку має бути подана місцем реєстрації чи перебування одного з відповідачів у вказаній справі: власника земельної ділянки, що збігається з Вашою, органу, яким була передана у власність іншій особі земельна ділянка, або Головного управління Держгеокадастру.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>