Статут садівничого товариства 2016

Ukrjurist.com.ua надає зразок статуту садівничого товариства як неприбуткової організації 2016р.

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСНЯНКА»
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Садівниче товариство «Веснянка» (надалі -«Товариство») створено відповідно до Конституції України та Закону України «Про громадські об’єднання», керується Земельним Кодексом України, другими актами чинного законодавства та цим Статутом, здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.2. Цей Статут є новою редакцією Статуту, затвердженого загальними зборами Товариства 10 квітня 2010 року та зареєстрованого виконавчим комітетом …ської міської ради, рішення № 483 від 09 вересня 1991 року.
1.3. Найменування Товариства:
Повне найменування Товариства:
— українською мовою – Громадська організація «Садівниче товариство «Веснянка»;
— російською мовою – Громадська організація «Садовое товарищество «Веснянка».
Скорочене найменування Товариства:
— українською мовою – ГО «СТ «Веснянка»;
— російською мовою – ГО «СТ «Веснянка».
1.4. Організаційно-правова форма Товариства: громадська організація.
1.5. Товариство здійснює діяльність зі статусом юридичної особи.
1.6. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Товариства реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.7. Товариство має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.
1.8. Товариство є неприбутковою організацією.
1.9. Товариство створюється на невизначений термін.
1.10. Товариство поширює свою діяльність на територію 7,93 га м. N-ське.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТОВАРИСТВА
2.1. Основною метою (цілями) Товариства є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів членів Товариства, сприяння створенню умов для використання ділянок для вирощування фруктів, ягід, овочів та іншої сільськогосподарської продукції та для відпочинку членів Товариства та їх сімей.
2.2. Основними напрямками діяльності Товариства є:
— виконання прав і зобов’язань розпорядку Товариства;
— не порушувати умов праці і відпочинку громадян на садово-городніх ділянках;
— виконання Статуту Товариства;
— розгляд конфліктних ситуацій на Загальних зборах Товариства;
— сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Товариства;
— сприяння формуванню умов вирощування сільськогосподарської продукції і гарного відпочинку;
— координація діяльності членів для досягнення мети (цілей), напрямків діяльності та завдань Товариства.
2.3. Товариство має право:
2.3.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
2.3.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
2.3.3. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
2.3.4. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
2.3.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
2.3.6. проводити мирні зібрання;
2.3.7. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
2.3.8. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
2.3.9. засновувати засоби масової інформації;
2.3.10. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;
2.3.11. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;
2.3.12. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
2.3.13. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї;
2.3.14. проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;
2.3.15. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
2.3.16. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
2.3.17. вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
2.3.18. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
2.3.19. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
2.3.20. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
2.3.21. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;

3. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ВИБУТТЯ З НЬОГО
3.1. Членство в Товаристві є добровільним.
3.2. Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету (цілі) і завдання Товариства і визнають його Статут
3.3. Прийом до членів Товариства здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності із Статутом Організації
3.4. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту Товариства.
3.5. Член Товариства може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.
3.6. Питання щодо прийняття та вибуття членів Товариства вирішують члени Правління Товариства. Члени Правління Товариства можуть встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Товариства.
3.7. Член Товариства з моменту прийнятті отримує посвідчення члена Товариства, зразок якого затверджується Правлінням Товариства.
3.8. Членство у Товаристві припиняється у випадках:
3.8.1. виходу із Товариства за власним бажанням;
3.8.2. виключення із Товариства, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті (цілям) та завданням Товариства, або якщо член втратив зв’язок із Товариством без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків, якщо член Товариства своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Товариства, його фінансовому стану.
3.9. Член Товариства, який не сплатив членських внесків за півроку, вважається особою, яка добровільно позбавила себе цього звання. Така особа може знову бути зарахована до складу членів Товариства, без подачі заяви, за умови сплати членських внесків за поточний рік. При цьому вона звільняється від сплати вступного внеску.
3.10. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА
4.1. Члени Товариства мають право:
— обирати і бути обраними до складу керівних органів Товариства;
— брати участь у всіх заходах Товариства;
— брати участь у роботі органів Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
— звертатися до органів Товариства з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Товариства, одержувати відповіді;
— оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Товариства, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
— висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Товариства;
— отримувати інформацію про діяльність Товариства, хід виконання завдань та мети, поставлених Товариством;
— звертатися до Товариства за допомогою щодо захисту своїх інтересів;
— припиняти членство в Товаристві;
— передавати земельну ділянку своєму родичу (при утраті працездатності), у якого відсутня земельна ділянка.
4.2. Члени Товариства зобов’язані:
— сприяти досягненню мети (цілей) та завдань Товариства;
— виконувати вимоги Статуту Товариства;
— надавати реально можливу допомогу Товариству в його діяльності;
— узгоджувати власну діяльність в діяльності Товариства;
— своєчасно сплачувати членські внески, затверджені рішенням Загальних зборів Товариства;
— сприяти залученню до Товариства нових членів.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА, ВИЩОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ, ІНШИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА (КЕРІВНИХ ОРГАНІВ), ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ, ТЕРМІНИ ПОВНОВАЖЕНЬ
5.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори членів Товариства, Правління, Голова Товариства. Контролюючим органом Товариства є Ревізійна комісія.
5.2. Загальні збори членів Товариства (далі – Загальні Збори) є вищим органом Товариства, який вправі приймати рішення з будь-яких питань його діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління
5.3. У Загальних зборах беруть участь його члени. Кожний член Товариства має один голос на Загальних зборах, незалежно від розміру ділянки. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Товариства.
5.4. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Товариства, Ревізійною комісією Товариства, а також членами Товариства.
5.5. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства або голови Товариства. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Товариства Правлінням чи Головою Товариства, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
5.6. Не менш як одна десята частина членів Товариства мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Товариства про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.
5.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:
5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання.
5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.
5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Товариства; визначення розміру та порядку сплати вступних та членських внесків для членів Товариства.
5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства.
5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.7.6. Обрання Правління Товариства та відкликання Правління, або окремих членів Правління; обрання Ревізійної комісії Товариства.
5.7.7. Обрання та відкликання Голови Товариства.
5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.8. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Товариства приймаються рішення щодо відчуження майна Товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Товариства.
5.9. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Товариства та членів Товариства. У випадку проведення засідань Загальних зборів Товариства з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Товариства.
5.10. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим Загальних зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів.
5.11. Правління Товариства є керівним органом Товариства на період між Загальними зборами, обирається терміном на 3 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
5.12. Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.13. Головою Правління є Голова Товариства.
5.14. Структура Правління, його кількісний та персональний склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Товариства та належне виконання своїх посадових обов’язків.
5.15. До компетенції Правління відноситься:
5.15.1. Організація виконання рішень Загальних зборів.
5.15.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.
5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Товариства.
5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
5.15.5. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів.
5.15.6. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.
5.16. Головує на засіданнях Правління Голова Товариства.
5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Засідання Правління Товариства вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більшість членів Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Товариства, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Правління. У випадку проведення засідань Правління Товариства з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Товариства. Правління звітує перед членами Товариства на Загальних Зборах Товариства.
5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.
5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління.
5.20. Голова Товариства здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Товариства в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.21. Голова Товариства призначається та звільняється Загальними зборами раз на три роки, є підзвітним Загальним зборам та Правлінню Товариства і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Товариства пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Товариства.
5.22. Голова Товариства:
5.22.1. Діє від імені Товариства без довіреності та представляє Товариство у його стосунках з іншими особами.
5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Товариства;
5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.
5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Товариства.
5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Товариства, які не є його членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.
5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Товариства, укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Товариства.
5.22.7. Організовує підготовку засідання Правління.
5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Товариства відповідно до мети (цілей) і основних завдань його діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Товариства та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Товариства, Правління та Загальних зборів.
5.22.9. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами на чергових Загальних зборах.
5.22.10. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Товариства.
5.23. Контролюючим органом Товариства є Ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 3 роки у складі голови та двох членів. До її складу не можуть входити голова та члени Правління Товариства. Голова Ревізійної комісії бере участь в роботі Правління при вирішенні фінансових питань з правом дорадчого голосу.
5.24. Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії визнаються правомочними, якщо в них приймають участь не менш як дві третини від загальної кількості членів Ревізійної комісії.
5.25. До повноважень Ревізійної комісії належить:
— Здійснення контролю за діяльністю Товариства.
— Складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Товариства до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів.
— Доступ до всіх документів Товариства.
— Проведення ревізії майна Товариства та фінансово-господарської діяльності Товариства.
— Контроль за правильністю витрат коштів Товариства за призначенням.
— Ініціювання скликання Загальних Зборів Організації.
— Розгляд скарг, листів, звернень і пропозицій членів Товариства стосовно діяльності Товариства та його органів управління;
— Здійснення контролю за дотриманням органами управління Товариства вимог Статуту та інших нормативних документів Товариства, фінансової та господарської діяльності Товариства і представляє звіт на затвердження Загальним зборам.
5.26. Рішення ревізійної комісії Товариства приймаються простою більшістю голосів (50% + 1 голос). Рішення Ревізійної комісії фіксуються письмово і оформлюються Актом. При цьому можуть використовуватись відео-, звукозаписувальна техніка в разі погодження цього рішення більшістю голосів присутніх.
5.26. Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам Товариства, яким надаються матеріали перевірок не рідше аніж раз на рік.
5.27. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних Зборів, якщо постала загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання з боку посадових осіб Товариства.
5.28. Перевірка діяльності Правління Товариства, в тому числі Голови Товариства, здійснюється за дорученням Загальних Зборів.

6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ
6.1. Керівні органи Товариства зобов’язанні періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати перед членами Товариства на Загальних зборах з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Товариства.
6.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.
6.3. Керівні органи Товариства мають у 30-денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Товариства щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.
6.4. Керівні органи Товариства мають забезпечити для членів Товариства вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА та розгляду скарг
7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Товариства можуть бути оскаржені членом (членами) Товариства.
7.2. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Товариства можуть бути подані до Правління Товариства або винесені на розгляд Загальних зборів.
7.3. Правління на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу.
7.4. Якщо Правління вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі його повноважень, воно передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Загальних зборів, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.
7.5. У разі не згоди із рішенням Правління щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління Товариства вони можуть бути оскаржені до Загальних зборів.
7.6. Загальні збори на найближчих зборах зобов’язані розглянути скаргу та матеріали і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.

8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА
8.1. Товариство не утворює відокремлені структурні підрозділи.

9. КОШТИ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА
9.1. Товариство може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. Товариство набуває права власності на кошти та інше майно, передане йому членами Товариства або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
9.2. Майно Товариства складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Товариства, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України.
9.3. Право власності Товариства реалізовує його вищий орган управління (Загальні збори) в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Окремі функції щодо управління майном Товариства можуть бути покладені Загальними зборами на створені відповідно до цього Статуту керівні органи Товариства.
9.4. Доходи або майно Товариства або їх частина не підлягають розподілу між його засновниками (учасниками), членами Товариства, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
9.5. Доходи (прибутки) Товариства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.
9.6. Товариство має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Товариства в грошовій або іншій формі.
9.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним йому на праві власності майном. Члени Товариства не несуть відповідальності за зобов’язаннями Товариства.
9.8. Товариство зобов’язано вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної фіскальної служби та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
9.9. Державний контроль за діяльністю Товариства здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
9.10. У разі припинення Товариства його майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Товариства, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
10.1. Внесення змін до Статуту Товариства затверджується рішенням вищого керівного статутного органу – Загальними зборами Товариства.
10.2. Рішення з питань внесення змін до Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш 3/4 членів Товариства, присутніх на Загальних зборах.
10.3. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку, визначеному законодавством та Статутом.
10.4. Про внесені зміни Товариство повідомляє відповідний суб’єкт державної реєстрації протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
10.5. Усі зміни, що вносяться до цього Статуту, не повинні суперечити чинному законодавству України та підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.
11.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
11.3. Товариство має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
11.4. Рішення про саморозпуск Товариства приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Товариства. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до Статуту.
11.5. У разі припинення Товариства його майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Товариства, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
11.6. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Товариства. Реорганізація Товариства здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Товариства про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
11.7. У разі припинення Товариства (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
11.8. Товариство може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення Товариством вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 Закону України «Про громадські об’єднання». Заборона Товариства має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
11.9. У разі прийняття рішення про заборону Товариства майно, кошти та інші активи Товариства за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.
11.10. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Товариства шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Товариства визначається відповідно до чинного законодавства.

Статут садівничого товариства 2016: 133 комментария

 1. Доброго дня! А де мають прописані конкретні права (чи то правила використання ділянки) членів товариства, типу які відстані від межі до посадки дерев, які відстані від межі до будівлі і .т.д

  1. Добрий день! В даний час наше садове товариство пере-іменовується в Обслуговуючий кооператив «садове това-риство Газовик». Установчі збори проводяться трьома членами товариства. В Статуті ОК»СТ»Газовик» буде про-писано, що ОК»СТ»Газовик» є правонаступником СТ»Газовик». Чи потрібно писати заяви іншим членам СТ»Газовик» на вступ до ОК»СТ»Газовик»?

  2. Доброго дня!
   07.09.17 р. я звернувся до Вас із таким запитанням: В даний час наше садове товариство переіменовується в Обслуговуючий кооператив «садове товариство Газовик». Установчі збори проводяться трьома членами товариства. В Статуті ОК»СТ»Газовик» буде прописано, що ОК»СТ»Газовик» є правонаступником СТ»Газовик». Чи потрібно писати заяви іншим членам СТ»Газовик» на вступ до ОК»СТ»Газовик»?
   Ви мене не зрозуміли і дали коментар на питанню: Де?
   Мене цікавить: чи потрібно писати заяви, чи члени СТ «Газовик» стають членами ОК СГТ «Газовик» автоматично?

 2. Подскажите, пожалуйста, имеет ли право Товариство в Уставе прописывать обязательность отработки определенного количества часов либо Денежной компенсации в размере, какой придумался председателю, или есть определенное правило высчитывания этой компенсации (в зависимости от мин ЗП), законно ли такое решение для неприбыльной организации? Спасибо

  1. Не совсем понятна правовая природа денежной компенсации. Это у вас членские взносы так определяются? В любом случае, вопрос отработки и размер членских взносов принимается Решением общего собрания, если по Уставу такие права не были делегированы председателю Товарищества.

   1. Нет, это не членские взносы, это помимо членских взносов. Этот вопрос муссируется уже несколько лет, большинство как бы против не было, они просто не понимают всей прелести. А вот в этом году на осеннем собрании вроде протащили это решение, но там цифры сумасшедшие 32 часа в год либо 800 гривен. Я на этом собрании не была, но там совсем все сложно. Еще ранее в Устав внесли изменения о делегатах от улиц, то есть собираются 5 человек, принимают то, что сказал председатель, и все должны делать. Можно как-то вообще этот Устав оспорить? Его же 90% пенсионеров подписали не читая.

    1. Оспорить можно в судебном порядке, но доказать, что не читали будет сложно — люди же дееспособные и читать умеют, хоть и пенсионеры. Как вариант: общим решением Товарищества внести изменения в Устав, исключив те положения, которые не устраивают большинство участников.

 3. Добрый день. Товарищество ежегодно обязано платить за землю общего пользования. Плата за сами участки осуществляется владельцами. В этом году у нас потребовали предоставить список членов товарищества с указанием даты рождения и индентификационного номера. Те участки, по которым нам не удалось выяснить требуемые данные были причислены к землям общего пользования. Соответственно была насчитана сумма, многократно превышающая ту, что была ранее. Хотелось бы понять, насколько правомерны подобные действия, на основании каких законодательных документов они производятся.

  1. У нас тоже. Как объяснили в налоговой, то эти документы необходимы для обновления реестра и чтобы снять налог на землю с пенссионеров, так как пенссионеры налог на землю не платят.

 4. Нужно ли обязательно менять статут от 2009 года? Если не менять, какие последствия?

  1. Нужно менять обязательно, если хотите подтвердить статус неприбыльной организации в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе Украины.

   1. А скажите, куда можно обратиться за юридической консультацией и помощью в вопросах изменения Устава садоводческого товарищества?

    1. К юристу по месту Вашего проживания, можете воспользоваться услугами юристов в интернете. На нашем к сайте, к сожалению, юридическая онлайн-консультация еще не работает.

 5. Можно ли избирать в состав правления членов семей а не только самих членов садового товарищества?

  1. В состав руководящих органов Товарищества имеют право быть избранными только члены этого Товарищества.

 6. Почему это только члены? Если это напрямую не определено в уставе, тогда не только члены. В законе Про громадськи обэднання вообще не определено кто и как выбирается в правление. Как определите для себя в своем уставе так и будет. В законе про кооперацию тоже такого утверждения не нашел.

  1. На самом деле, в действующем законодательстве строго не определено, что в состав Правления избираются только члены Товарищества, такая норма есть только в проекте закона о садовых товариществах. Поэтому возможно предусмотреть в Уставе право быть избранными в руководящие органы Товарищества ( в том числе и в Правление) лиц, не являющихся членами данного Товарищества. Однако следует задуматься над тем, в какой форме и каким образом будут оформляться отношения Товарищества с лицом, которое не является его членом — на основе контракта, договора или иным каким способом? К тому же, право избирать и быть избранным в руководящие органы Товарищества есть только у членов Товарищества. Откуда возьмется право быть избранным в руководящие органы Товарищества у постороннего лица, не являющегося даже его членом? Вы его назначать будете?

   1. Обязательно ли членом Садового Товарищества должен быть владелец участка? Может ли быть член семьи владельца? Например, по состоянию здоровья, соответствующие заявления были написаны и владельцем, и дочерью.
    Спасибо!

    1. Прямого указания на то, что членом СТ не может быть член семьи владельца земельного участка — в законодательстве нет. Этот вопрос либо должен быть решен в Уставе вашего Товарищества, либо рассматривается на общем собрании.

 7. Здраствуйте. Подскажите,пожалуйста, каким образом можно поменять название с обслуговуючого кооперативу на ГО «Садівниче товариство». Чем чреваты такие изменения?

  1. Щоб змінити організаційно-правову форму Товариства з обслуговуючого кооперативу на громадську організацію, необхідно прийняти статут в новій редакції як статут громадської організації (зразок — на нашому сайті) і зареєструвати в установленому законом порядку у державного реєстратора.

 8. А якщо вже переіменоване в неприбутковий кооператив? Такий самий статут?

 9. Подскажите, а Устав нужно регистрировать у нотариуса перед подачей в налоговую?

 10. Подскажите, пожалуйста, чем «грозит» выход из садового товарищества? Могут ли отключить электричество, и не пускать на собственный (приватизированный) участок?

  1. Не пускать на приватизированный участок не имеют права, так как это Ваша собственность. Что касается услуг электроснабжения (аналогично водоснабжения), если договор на поставку услуг заключен с Товариществом, а не с Вами — да, могут.

   1. Имеют ли право не пускать на приватизированный участок на автомобиле (мне ввиду возраста пешком идти тяжело)? Дороги чьими считаются? Может садовое товарищество приватизировать внутренние дороги ?
    Спасибо

    1. Землі загального користування садівницького товариства є його власністю, до них належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами та іншими об’єктами загального користування. Використання земельних ділянок садівницьких товариств здійснюється відповідно до закону та статутів цих товариств.

   2. Аналогичная ситуация. Договор заключен между СТ и ОблЭнерго, а вот чья собственность эл. сеть, кто может ею распоряжаться? Сеть не на балансе СТ. Построенная 20 лет тому назад, без документов, «хоз.способом», в складчину, шефская помощь и всяко иное. Она — сеть, де факто — коллективная собственность, а де юре — без хозная, но на территории СТ. То есть, отключив абонента от сети, его лишают права собственности, а это прерогатива исключительно суда. А кто конкретно выполняет работы, по отключению и на каких основаниях? Имеет право на эти действия, или электрик — работник СТ по приказу руководителя имеющего орг. и тех. и ТБ полномочия, да и сам работник должен соответствовать всем правовым нормам согласно — ТБ и ПУЭ соответственно. Или же приглашенная по договору организация, тогда вопрос, КТО, в праве распорядиться собственностью, Кто, выдал наряд и допуск на производство работ, да еще в не принадлежащем ему документально энерго.хозяйстве? Как мне молодому и горячему командиру производства, говорил мой шеф — А твой работник возьми и погибни, при исполнении, и хорошо ты мне все рассказал, а вот что в прокуратуре будем говорить? О! то то и оно, гражданин ты наш теперь уже
    подследственный!

 11. У нас в садовом товариществе статутный фонд =0. А мы сдавали деньги на столбы и проводку электричества, приобретение трансформатора? И если товарищество расформируется, то мой контейнер — купленный официально (есть квитанции) — он мой или это имущество Тварищества?

  1. Согласно Типового Устава, п. 11.7. У разі припинення Товариства (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
   Поэтому все будет зависеть от того, входит ли этот контейнер в активы Товарищества или нет.

 12. 1)Может ли член товарищества проводить какую-либо предпринимательскую деятельность на территории садового товарищества? Если нет, то как правильно с этим бороться?
  2) В старом Статуте предусмотренно создание торговых киосков для более рационального использования сельгосппродукции и снижения ее потерь не будет ли этот пункт влиять на статус неприбыльного Товарищества, если внести этот пункт в новую редакцию Устава?

 13. Предпринимательскую деятельность осуществлять нельзя Товариществу как организации, членам Товарищества осуществлять предпринимательскую деятельность можно, если она не связана с деятельностью Товарищества. А вот разрешать им это делать на территории Товарищества или нет — это компетенция общего собрания.
  Будет, поскольку создание таких киосков предполагает получение прибыли, что противоречит сути неприбыльной организации.

 14. А вообщем, какие-то дополнения в Статут вносить можно, если они не противоречат сути неприбыльной организации?
  Спасибо огромное, Вам за быструю, своевременную помощь!

  1. Да, вносить в Устав можно любые изменения, если они не противоречат действующему законодательству, и законодательству о неприбыльных организациях в том числе. Следует помнить, что внесение каких-либо изменений в Устав необходимо регистрировать у государственного регистратора, поскольку это изменение уставных документов организации.
   Спасибо за оценку работы нашего сайта,Татьяна, стараемся быть полезными для людей.

 15. Доброго дня. Підкажіть що робити в ситуації коли старий статут втрачено(садовому кооперативу 30 років). Чи можливо зробити новий статут згідно теперішнього законодавства,немаючи старого статуту?

 16. І ще скажіть чи обов’язково назву товаоиства в статуті вказувати обома мовою чи достатньо державною?

  1. Основные требования законодательства Украины к написанию названий юридических лиц подробно изложены в приказе Министерства юстиции Украины №368/5 от 05.03.2012г.
   1.6. Название юридического лица записывается на государственном языке, а также при необходимости название может дублироваться на английском языке.

 17. Добрый день, подскажите, а нужен в Уставе пункт о защите персональных данных членов Товарищества?

  1. Нет, не обязательно, он просто будет дублировать положения Закона, а в своей деятельности садовое товарищество руководствуется законодательством Украины, но,по желанию, можете внести пункт о защите персональных данных и в Устав Товарищества.

 18. А также нужно ли делать ссылку на акт про право использования земли от 1990 года, который зарегестрирован в книге записей гос.актов на право потоянного использования земли?

  1. Да, в том пункте Устава, где указываете на какой территории осуществляет свою деятельность Товарищество.

 19. Добрый день! Подскажите пожалуйста обязательно ли в прилагаемом списке членов садового товарищества к протоколу общего собрания указывать помимо Ф.И.О. домашний адрес, ид. номер, данные паспорта.
  Если да, то каким нормативным актом это регламентировано. Это требует налоговая.
  Огромное спасибо за скорый ответ!

  1. Эти данные необходимы для формирования Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов.
   Налоговым Кодексом Украины.

 20. Здравствуйте! подскажите пожалуйста в старой редакции устава название следующее «садівниче_ городне товариство будівельник» в новой редакции ГО»Садівниче товариство «Будівельник».Нужно ли потом вносить изменения в регистрационные документы или можно оставить старое название? И еще нет пи на вашем сайте образца протокола общего собрания?обязатель нужно список прилагать список членов СТ?

   1. Спасибо Вам огромное, приятно было общаться!!! Вы предоставили очень понятную и квалифицированную консультацию!!!

 21. Доброго дня!
  В ЄДР повне найменування юридичної особи – САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЛІСОК», в реєстрі громадських об’єднань повне найменування — Громадська організація «Садівницьке товариство «ПРОЛІСОК», чи необхідно приводити у відповідність повну назву в ЄДР? Якщо потрібно, чи можливо це робити одночасно зі змінами статуту?
  Дякую!

   1. Проблема в тому, що це потягне зміни в земельних докуметах та договорах пов`язаних с землею, як це зробити наразі невідомо :(
    Чи можливо залишити в статуті повне найменування без «Громадська організація» враховуючи те, що є посилання на організаційно-правову форму ?

    1. Вимоги до найменування юридичної особи затверджені Наказом Міністерства юстиції країни від 05.03.2012р. №368/5:
     п.1.1. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

 22. Доброго дня!
  Якщо у нашого товариства в ЄДР внесено ОПФ — САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО, за яким законом треба зробити зміни до статуту? Зареєстроване у 2002 році , як я зрозуміла з роз’яснень Держкомпідприємництва 2009 року, така ОПФ може існувати. Але як тепер зареєструвати новий статут? Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» ніби не можемо, але ще старий КВЕД 91.33.0 ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.

  1. Потрібно привести види діяльності Товариства у відповідність з новим КВЕДом і зробити зміни у статуті в порядку, передбаченому для ОПФ вашого Товариства.

 23. Добрый вечер, подскажите пожалуйста обязательно ли менять Організаційно-правову форму с ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ, на Громадська організація для сохранения статуса не прибыльности? Ведь если менять ОПФ, то и КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об’єктів под новую ОПФ не подходит, да?
  2) Нужно ли полностью переделывать устав или достаточно прописать основные изменения Згідно з п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ неприбуткових підприємств.
  Заранее Огромное спасибо!!!

  1. Не обов’язково — обслуговуючий кооператив також може бути неприбутковою організацією.
   Переробляти Статут повністю також не обов’язково, можете внести до Статуту необхідні зміни.

 24. Добрый день!
  Разъясните, пожалуйста, можно ли садовым товариществам заключать договор ЦПХ с председателем (чтоб не лишиться статуса неприбыльной организации)? Или обязательно трудовой договор? У нас нет возможности платить минимальную зарплату 3200 председателю по трудовому договору. Что делать? Может ли председатель садового товарищества не быть его членом, чтобы избежать исключения из реестра неприбыльных организаций?

 25. Если изменить название «Садове товариство» на «Садівниче товариство» надоли менять свидетельство о праве собственности на землю и садовый дом?

 26. Здравствуйте. Можно ли подписать договор о поставке электроэнергии с СТ, если СТ — бездоходная организация. Спасибо

 27. Возможно ли составление договоров о поставке электроэнергии каждым членом СТ непосредственно с РЭС Облэнерго , а Садового товарищество — только для наружного освещения? На чьем балансе в таком случае, должно находиться оборудование и электросети?
  По каким тарифам члены СТ должны оплачивать электроэнергию? (сейчас председатель назначает цену, на 5-20% выше, чем официальные тарифы более 100кВт/месяц, не зависимо от фактического потребления)
  Огромнейшее спасибо за предыдущие ответы! Надеюсь на такие же исчерпывающие в дальнейшем

 28. Можно ли внести все изменения в соответствии с НК Дополнением к УСТАВУ,или обязательно надо полностью изменять Устав

  1. Внесение изменений в устав возможно двумя способами: изложение изменений как отдельного документа или изложение устава в новой редакции.

 29. Доброго дня!
  Підскажіть, будь ласка, якщо ми хочемо зареєструвати садівниче товариство, яку ОПГ краще вибрати: обслуговуючий кооператив чи громадську організацію?
  Дякую!

  1. Це залежить від мети і особливостей Вашого садівничого товариства, щоб зорієнтуватися — рекомендуємо роз’яснення Міністерства юстиції України «Щодо правового статусу кооперативів
   та громадських організацій та кооперативів»: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v_263323-08

 30. законно ли на территории уже ранее созданного Обслуживающего садового кооператива, бывшему председателю, создать и зарегистрировать новый Обслуживающий кооператив1 и заставлять всех членов сдавать деньги только ей? Извините, но раньше, наше Садовое товарищество обязали сделать Обслуживающим садовым .., а теперь что, допустимы накладки Обслуживающий.. на Обслуживающий..?

  1. На территории уже существующего садового кооператива невозможно создать другой садовый кооператив, но может произойти реорганизация уже существующего кооператива.

 31. Доброго дня!
  Підскажіть, будь ласка, якщо статут в редакції 2007р. не був зареестрован в відділі реестрацій рай. держ. адм. та реестраційній палаті і до сьогодні є тільки печатка сільради, а також відсутні протоколи загальних зборів, про його прийняття, чи є він лігітимним документом? Обов’язково шнурувати, та фіксувати печаткою статут і чия вона — печатка повинна бути?
  Дякую!

 32. Ні, такий статут не є легітимним документом.
  Шнурувати та завіряти печаткою обов’язково, печатка — садового товариства.

 33. Здравствуйте! Если член С.Т.приватизированного участка выбывает из С.Т. какую документацию надо менять в связи с уменьшением земли С .Т.Имеет ли С.Т.право ходатайствовать об анулировании приватизационного акта на землю если член С .Т. не выполняет условия Устава или выбывает из С. Т. Если да , то на каком основании? С уважением.

  1. Приватизированный участок — это частная собственность человека. Если человек не хочет быть членом С. Т. и соответственно не выполняет положения Устава этого товарищества, то это не является основанием для того, чтобы лишить его права собственности.

 34. От собственника двух земельных участков председатель СТ требует заплатить два раза вступительный взнос по 1000 грн. В Уставе не сказано, что вступительный взнос зависит от количества земельных участков. Правомочно ли такое требование ? Собственник заплатил один вступительный взнос, но председатель угрожает отключением электроэнергии на обоих участках ! Правомочен ли председатель !?

  1. Если Уставом СТ этот вопрос не оговорен и возникает конфликтная ситуация, выносите его решение на общее собрание членов СТ.

 35. Прошу пояснити, якщо члени СГТ мають приватизовані ділянки, то власником стає товариство (п.9.1)? А у випадку ліквідації товариства майно (ділянки) треба здати державі (п. 9.10)? Закону про СГТ досі не існує.

  1. Необходимо разграничивать понятие имущества Садового Товарищества и имущества членов Садового Товарищества. Приватизированные земельные участки являются частной собственностью членов СТ. При ликвидации государству передается имущество самого Садового Товарищества, а не имущество его членов.

 36. Скажите, пожалуйста. Так как в нашем садовом товариществе мало участков и мы не можем дать достойную зарплату председателю, может ли председатель садового товарищества получать денежное вознаграждение за проделанную работу (скажем 1000 грн) и притом это вознаграждение не облагать налогом?

  1. Не облагается налогом только в том случае, если получает денежное вознаграждение неофициально (по аналогии — как зарплата в «конверте»).

 37. Cкажіть будь ласка чи можу я відмовитися від своеї ділянки на користь іншої особи .Ділянка на приватизована.чи може голова дачного кооперативу прийняти від мене таку заяву.

  1. Вы можете отказаться в пользу другого человека, но как будет решаться этот вопрос, предусмотрено внутренними документами дачного кооператива.

 38. Подскажите пожалуста, что делать старое садоводческие общество распалось, председатель которого умер. Участки остались обрабатывают землю, некоторые нет. Выкопировка земли утеряна, как её востановить. У кого можем узнать про эту землю, если будем делать новое общество садоводов. Раскажите поэтапно с чего начать со статута или землю менять?

  1. В вашем случае необходимо начать с обращения в земельный отдел местных органов власти, чтобы определиться с правовым статусом данных земельных участков на настоящий момент.

  1. Если Вы хотели спросить, чем отличаются эти организационно-правовые формы, обратите внимание на роз’яснення Міністерства юстиції України «Щодо правового статусу кооперативів
   та громадських організацій та кооперативів»: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v_263323-08

 39. Доброго дня!
  У мене запитання: які плюси та мінуси для Садового кооперативу — якщо реєструвати нову редакцію Статуту або Додаток до старого?
  Справа в тому, що нова редакція Статуту готова, всі пункти щодо неприбутковості додано і юристу кооператив за нього заплатив кошти.
  А наша бухгалтер раптом вирішила звернутись до іншого — юриста обл.об єднання садівників та городн. п.Пелей П.В , який говорить (за її словами), що це неправильно і потрібно реєструвати додаток (в додатку вони хочуть прописати пункт — якщо земельна ділянка не обробляється протягом 5 років, то вона переходить у власність кооперативу).
  Який порядок реєстрації в одному і в другому випадку?
  P.S.: я в кооперативі забезпечую інформаційну підтримку (пишу статті на сайті, інформую людей про те, що відбувається), у 2014 році ця ж бухгалтер старалась «просунути» редакцію Статуту, в якому було дуже багато «підводних каменів», але їй це не вийшло.
  Тому й хвилююсь зараз через таку її надмірну ініціативність:)

  Буду дуже вдяча Вам за відповідь!

  1. Внесение изменений в устав возможно двумя способами: изложение изменений как отдельного документа (у вигляді додатку) или изложение устава в новой редакции. Эти два способа равнозначны и не имеют законодательных плюсов и минусов. Поэтому будьте просто внимательны к тем изменениям, которые вносятся в Устав, независимо от того, каким именно способом они внесены.

 40. Підкажіть будь ласка, окремі члени СТ дуже наполегливо хочуть увійти до складу Правління та протягнути рішення щодо зміни статуту з переоформленням СТ у садівничий кооператив. Викликає дуже велике занепокоєння їх таке жагуче бажання. У чому можуть бути ризики такої зміни форми власності для рядових членів СТ (на сьогоднішній день). Дуже сподіваюсь на Вашу кваліфіковану відповідь.

  1. Садовое товарищество и садовый кооператив — это две разные организационные формы сообщества, каждая из которых имеет свои преимущества. Какая из этих форм больше подходит именно членам Вашего сообщества, зависит от конкретных целей, ради которых оно создавалось и существует. К сожалению, в рамках комментария на сайте раскрыть все преимущества или недостатки каждой из данных форм невозможно. За более детальной консультацией обращайтесь к юристу в индивидуальном порядке.

 41. В какой (независимый?) орган можно обратиться, чтобы проверить финансы Садового Товарищества? И деятельность председателя — в одном лице и казначея, и бухгалтера, и секретаря?
  Ревизионная комиссия исключительно из «своих». В Отчете ежегодном «дещо зекономив» по грубым прикидкам составляет более половины собранных средств. «Дядя Вася» поменял масло в трансформаторе, ему заплачено 30 тыс.грн(!) , якобы за ремонт — отдельно собирал деньги. Ни договора, ни акта выполненных работ. Исчезли металлоконструкции забора и ворот, заменили на б/у «глухую жестянку» и т.д…. Платит трактористу, который собирает и вывозит мусор в ближайший лес(!). Кому нужна такая «экономия»? А место (председательское), по всей видимости, прибыльное.

  1. В організацію, яка має право (ліцензію) на проведення аудиту — як правило, це аудиторські фірми. Але майте на увазі, що рішення про проведення аудиту діяльності Вашого СТ повинно бути прийнятим на загальних зборах товариства.

  2. как председатель СТ с 16 летним стажем скажу сразу — не прибыльное, но очень хлопотное и нервное. При условии что все земельные участки приватизированы. На все работы , выполненные для товарищества, составляется акт тремя членами правления, подписывается, в конце года проверяется ревизионной комиссией и акт ревизионной комиссии утверждается общим собранием. Вы когда присутствовали на общем собрании или может уполномачивали своего соседа быть на собрании?

   1. Актов Никто не видел (может и существуют?), — только со слов председателя чинились распределители-разъединители. генераторы и трансформаторы . За очень немалые деньги.
    У нас НЕТ ревизионной комиссии
    «Тайные» собрания (о которых «втайне» сообщают «своим», чтобы не приходили «нудные, бедные» старики) проводятся раз в 2-3 года.
    На собрания стараюсь всегда приходить, и соседей зову прийти.

  3. Если по Вашему мнению, это прибыльное дело, то чего Вы еще не председатель ? Бигом собирайте собрание и становитесь председателем, денег накосите . . .

   1. «ЩАС!» Председатель сам назначает членов правления, ревизионной комиссии у нас нет, бухгалтер отказалась работать года три назад. Собрание, в лучшем случае, разрешает собрать раз в 2-3 года, попозже вечером, в конце августа. Когда и людей -то не собрать. Потом вписывает в протокол, что на собрании даже не обговаривалось. Например, деньги собрать себе на лекарства, котов покормить и т.д.
    Увы!

 42. член садівницького товариства не використовує земельну ділянку за призначенням. Взагалі не обробляє. Заросла буряном. Членські внески не сплачує. Чи може земельна інспекція за ініціативою товариства прийняти до даного власника адміністративні міри?

 43. 11.7- У разі припинення Товариства його майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Товариства, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям —— не совсем поняла, это, что забор и бочки для полива заберут, а если мы хотим этим пользоваться, но уже не как садовое товаристство. А домик , где правление, его можно продать, пока еще есть Товариство?

  1. Пункт, который Вы процитировали, является положением Налогового кодекса и необходимым условием для статуса неприбыльной организации.
   Продать можете, но вчитайтесь внимательно в пункт, который Вы цитируете — ведь не только имущество не может перераспределяться между членами товарищества в случае прекращения товарищества, но и денежные средства.

 44. Здравствуйте!
  Подскажите пожалуйста, если в СТ есть председатель, бухгалтер , кассир и сторожа,которые получают ежемесячное вознаграждение, должны их выплаты вноситься в отчет 1 ДФ.
  Спасибо.

 45. Уваж.admin! В нашем СТ многие перестроили садовые домики под капитальные строения для постоянного проживания, в том числе и наш сосед. Теперь на меже с нами он строит трехметровый бетонный забор, что затенит наш крошечный огород. Раньше существовали четкие нормы,регламентирующие все постройки на дачных участках, а сейчас никто не может дать определенный ответ и мы не можем найти этого в законах и нормативных актах. Подскажите, пожалуйста, прав ли сосед и где можно найти такую информацию, а также правила высадки деревьев, кустов (расстояние от межи). Спасибо.

  1. Как вариант можете обратиться в суд с иском об устранении препятствий в праве пользования участком, ссылаясь на целевое назначение Вашего земельного участка.

 46. Добрый день. Я купил земельный участок на територии СТ пару лет назад у предыдущего собственника участка. В члены СТ я не вступал и внески не платил. Сейчас этот участок хочу продать, есть покупатель. Председатель СТ заявил что у меня задолженность, т.к. я ничего не платил эти пару лет и должен заплатить, иначе у нового покупателя которому я продаю участок будут проблемы, тобто СТ не подключит к электросети и т.д. нового владельца участка, пока я не заплачу за пару лет долги… Тобто, имея пустой земельный участок, на територии СТ я не вступал в члены СТ, не платил вступительные, не платил ежемесячные внески и т.д. , теперь меня заставляют за этот прошедший период заплатить кругленькую суму при том, что я за всё это время был на участке два раза, в день покупки и сейчас в день продажи. Насколько правомерны требования председателя СТ???

  1. Неправомерны. Но проблемы у нового владельца будут, если он захочет подключиться к электросети СТ.

 47. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи правомірно вимагати від мешканців садового кооперативу членські внески різного розміру? Тобто хтось платить більше, а хтось меньше в залежності від розрахунку придумананого головою і бухгалтером. Статут у нас типовий і ніяких розрахунків не містить.

  1. Розмір внесків залежить від кількості спожитої електроенергії і може бути в когось 200 грн, а в когось 10 000 грн.

   1. З Ваших слів вбачається, що це скоріше всього платежі за користування комунальними ресурсами, і вони дійсно залежать від обсягу спожитих послуг.

 48. Добрий день. Чи має право бухгалтер СТ не реєструвати квітанцію за ел/ен.? Чи має право не ставити печатки на квітанції, пояснюючи тим, що Мін.юст. відмінив печатки?

 49. Добрый день. Новым председателем садового товарищества были исключены из членов товарищества 5 человек, копии протокола общего собрания об исключении председатель не дает. Вопрос, могут ли люди, которых отчислили из ГО СТ создать свою общественную организацию? Спасибо

  1. Ольга, создать общественную организацию могут любые люди, а не только «отчисленные» из ГО СТ. Требования к созданию общественной организации предусмотрены законодательством — если эти требования соблюдены, создавайте.

 50. Добрый день. Новым председателем садового товарищества были исключены из членов товарищества 5 человек, копии протокола общего собрания об исключении председатель не дает. Вопрос, могут ли люди, которых отчислили из ГО СТ создать свою общественную организацию? Долгов по оплате членских взносов и других платежей нет. Отчисление из членов ГО СТ произошло только из-за того,что люди обращались с заявлениями в правоохранительные органы и др.госучреждения )).Спасибо

 51. Добрый день.Помогите,пожалуйста,разобраться в такой ситуации.В 2015 году в садовом кооперативе купили участок.Проплатили все взносы,которые нам сказали ,(в сумме2710 гривен).Глава кооператива сказал,что в эту сумму входит и вступительный взнос.На руки дали квитанцию, о том,что вступительный взнос уплачен-2000грн.,,но в членской книжке это не вписали.Через 2года поменялся председатель и нам сказали,что мы не спатили вступительный взнос(потому что нет записи в членской книжке)и сказали ещё заплатить800гривен.Мы доказать ничего не смогли и не знаем,как правильно.Помогите,пожалуйста.

 52. Доброго дня. Чи можe Садовe Товариство на бeзоплатній основі здати в орeнду зeмeльну ділянку ФОП для здійснeння підприємницькоі діяльності? В Статуті повинно бути прописано що СТ можe взагалі надавати щось в орeнду?

  1. Наталія, садове товариство може укладати від свого імені правочини, і договір оренди у тому числі. Питання у іншому — що є основною метою Вашого садового товариства і як з цією метою узгоджується передання земельної ділянки товариства в оренду? Адже згідно з типовим статутом, основною метою (цілями) Товариства є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів членів Товариства, сприяння створенню умов для використання ділянок для вирощування фруктів, ягід, овочів та іншої сільськогосподарської продукції та для відпочинку членів Товариства та їх сімей.

 53. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно вчинити. Голова садового товариства помер, було частково втрачено документацію. Залишились земельний план СТ, координати ділянок, список членів та номери їх ділянок, свідоцтво про реєстрацію, копія рішення селищної ради про виділення землі під СТ. Хочемо обрати голову з не членів товариства та привести все до ладу. З чого почати?

 54. Здравствуйте.Отец состоит в садовом товариществе. Участок не приватизирован .госакта нет. У него есть родная сестра. Сейчас хотят приватизировать на двоих. Для этого первоначально нужно сестре стать членом товарищества. Председатель говорит,что два члена тов-ва на один участок-невозможно. Есть ли какие-то ограничения в Законе???
  И второй вопрос,если можно. Если участок не приватизируется. После смерти члена СТ этот участок забирают в обязательном порядке??? Спасибо.

  1. Два члена товарищества на один участок возможно или невозможно — смотрите в Уставных документах данного садового товарищества. Если участок не приватизирован, то он находится только лишь в пользовании участника товарищества. После смерти члена СТ может быть передан по решению общего собрания другому члену СТ.

 55. Добрый день! На соседнем садовом участке в деревянном сарае установлена газовая плита и газовый баллон. К сараю подведено электричество. Сарай находится примерно в 3-х метрах от моего деревянного дома (дом на моём участке, сарай с газовым балоном на соседнем)
  Просьба убрать газовый баллон привела к агрессивности соседки, угрозам и мелким пакостям с её стороны.
  К кому можно обратиться, чтобы соседка выполнила хоть какие-то меры пожарной безопасности?

 56. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, маю приватизовану земельну ділянку на території садового товариства і є членом цього товариства. СТ входить в дачний масив, в якого є загальна бугалтерія і голова масиву. я не платив членські внески протягом трьох років, по-перше тому що їх підвищили в 2 рази, ніби то на зборах, на тих зборах може було 50 людей з 2000. мені погрожують шо стягнуть з мене ці внески в судовому порядку. Чи має правління на це право?
  Також в бугалтерії видають довідки про склад сім’ї, і зараз відмовляються мені видати таку в зв’язку з заборгованістю. Чи можна взяти цю довідку в іншому місці, і де?

  1. Звернутися до суду — це право будь-якої особи (і фізичної, і юридичної), якщо вона вважає, що її права і інтереси порушені. Тобто звернутися до суду правління має право. Яким буде рішення суду, залежить від обставин справи. Якщо Ви не згодні з рішкенням зборів, маєте право заперечувати в суді.
   Довідку не видають неправомірно. Можете взяти таку довідку в місцевих органах влади.

 57. Здравствуйте. Сменился председатель садового товарищества и в Устав внесли положения о том, что в кооперативе не действуют льготы по платежам «есть Устав С/Т утвержденный общим собранием от 25.06.2016 г., в котором сказано п.2,13 Встановлені законодавством України пільги для окремих категорій громодян по сплаті будь-яких видів платежів, в тому числі і по сплаті за користування електроенергією, в Товаристві не діють. п.1.13 Статут садового товариства є основним документом, що регулює його діяльність, він затверджується на загальних зборах товариства.»-цитата из ответа на мой вопрос от председателя кооператива. Отменили льготы на земельный налог для пенсионеров, теперь должны все платить, причём нет внятного ответа, куда идут собранные незаконно деньги. Посоветуйте, как правильно поступить-оспорить решения такого Устава.

  1. Изменить Устав принятием решения на общем собрании садового товарищества, поскольку высший орган — общее собрание.

 58. Доброго дня!
  Я є членом садового кооперативу. припустимо, що мені не подобаються деякі моменти в роботі голови коопреативу і інші моменти. Чи маю я право вийти з кооперативу та стати членом іншого такого ж кооперативу? їх у нас на одній великій території 5 штук. Чи можу я це зробити не продаючи своєї ділянки і не купуючи таку ж ділянку в іншому кооперативі при тому що електромережа у нас одна?

  Дякую

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>